Felicitacions

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha posat en marxa, junt amb Penedès Televisió, una iniciativa per felicitar d’una forma especial aquells infants de fins a 12 anys que celebren l’aniversari durant aquests dies de confinament. Familiars i amics podeu enregistrar un vídeo de felicitació que s’emetrà per Penedès Televisió. Només es permet un vídeo per infant. El vídeo de felicitació s'emetrà després dels infomatius de les 14h i les 20h (aproximadament a les 14.25h i a les 20,25h).

Termini d'enviament
S'ha d'enviar el vídeo, com a mínim, dos dies abans de l’aniversari.
En cas que s'hagi d'emetre en cap de setmana, l'enviament s'ha de fer el divendres anterior, abans de les 12 hores.

Per enviar el vídeo:
1. Ompliu aquest formulari
2. Adjunteu-hi l’arxiu de vídeo, amb una extensió màxima de 25 segons i un pes inferior a 20Mb. Primer el sel·leccioneu i després el pujeu.
3. Doneu el consentiment per a l’emissió a PTV.
4. Accepteu les condicions

Per a dubtes o aclariments, podeu contactar amb comunicacio@vilafranca.cat.

 

Formulari d'enviament de felicitació

Dades de contacte de qui envia el vídeo
Dades de l'infant que fa anys
Data de naixement del nen/a *
Ex. 07/08/2020
Podeu adjuntar vídeos
Els fitxers han de ser de menys de 20 MB.
Tipus de fitxers permesos: mp4 avi mkv mov wmv wav mpeg m4v.
Presto la meva autorització i el meu consentiment per a la reproducció i comunicació pública de la imatge i la veu del vídeo adjuntat a aquesta tramesa electrònica. L’Ajuntament de Vilafranca, Penedès Televisió i, si escau, la Xarxa de Comunicació Local, poden emetre lliurement el vídeo, elaborat amb la finalitat de felicitar l’aniversari d’un/a menor del meu entorn familiar o relacional. També declaro responsablement que tinc l’autorització de totes les persones que apareixen en l’esmentat vídeo (i del pare, mare o persona tutora en el cas de menors d’edat) per a portar a terme aquesta reproducció i comunicació pública, assumint les responsabilitats inherents a aquesta declaració responsable.
He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals i de les del meu fill/filla en els termes i condicions que es descriuen i per a les quals he prestat el meu consentiment. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha d’adreçar un escrit acompanyant còpia del document oficial que l’identifiqui a Ajuntament de Vilafranca del Penedès, C/ de la Cort, 14 08720 Vilafranca del Penedès.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. El dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa l’Ajuntament demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin participants que hi siguin clarament identificables.
Identitat del responsable de tractament: El responsable del tractament de les dades personals recollides als websites corporatiu de l'Ajuntament és: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, C/ de la Cort, 14 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) Telèfon:938920358 CIF: P0830600C
Finalitat: Autorització de la difusió d’imatge/veu i material als espais de comunicació i difusió de l’entitat i Penedès TV
Limitació temporal: les dades que ens cediu seran destruïdes o anonimitzades així que procedim a tancar l’activitat de referència, llevat de casos previstos per llei. L’autorització per a l’ús d’imatges i talls de veu es considera perpètua si han estat presos en el decurs de l’activitat.
Legitimació: consentiment de l’interessat o del seu representant legal.
Destinataris: Les dades es comunicaran amb Penedès TV i en casos previstos per llei.
Informació addicional: podeu consultar la política de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la pàgina http://www.vilafranca.cat/html/avislegal.html