Notícia

La Policia Local inicia una campanya de control de la circulació de bicicletes

29 de maig de 2017

La Policia Local de Vilafranca rep contínuament queixes de vianants que denuncien les situacions de perill generades pels ciclistes que circulen, tant per les voreres com passejos, sense respectar la normativa vigent, posant en risc la integritat física de les persones. Per aquest motiu, entre el 29 de maig i el 9 de juny s’efectuaran controls i vigilància intensiva especialment en les zones de més afluència de vianants per corregir les infraccions dels ciclistes que es detectin.

La Policia Local recorda que, quan se circula amb una bicicleta, el ciclista és el conductor del vehicle i, com a conductor, ha d’obeir les normes igual que el conductor d’un altre vehicle (turisme, moto, etc.). Quan se circula en bicicleta, el ciclista no és un vianant que va sobre dues rodes sinó que ha de tenir molt clar que condueix un vehicle. Com a norma general els agents denunciaran quan detectin un ciclista efectuant una infracció a l’Ordenança i, preferentment, quan circulin per les voreres i passejos originant situacions objectives de perill (velocitat excessiva, zigzaguejar entre els vianants, no respectar la prioritat dels vianants, etc...).

També es recorda que és obligatori l’ús del casc per als menors de 16 anys que portin bicicleta i recomanable per a la resta. S’ha de tenir en compte que, en la majoria d’accidents greus en bicicleta, es produeixen lesions al cap. La normativa sobre l’ús de la bicicleta a Vilafranca es troba recollida a l’article 14 de l’Ordenança Municipal de Circulació

Article 14: Normativa
1. Les bicicletes circularan preferentment, quan n’hi hagi, pel carril-bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que els travessin.
2. Si van per la calçada, circularan el més proper possible a la banda dreta. Tan sols es podrà acostar a la banda esquerra quan hagi de girar a aquest cantó o quan es trobi el carril ocupat.
3. Quan les bicicletes circulin per la calçada gaudiran de les prioritats de pas previstes a la normativa vigent. Gaudiran de les prioritats de pas respecte dels vehicles a motor:
a) Quan circulin per un carril-bici, passos per a ciclistes o vorals que estiguin habilitats per l’ús exclusiu de conductors de bicicletes.
b) Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i tingui un ciclista a les seves proximitats.
4. En el cas que no existeixi carril bici o una altra via des les especificades al punt 1, les bicicletes podran circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, per:
a) Les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres d’amplada i 3 metres d’espai lliure
b) Parcs públics i àrees de vianants
c) Zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació
5. Als efectes expressats a l’apartat anterior s’entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible respectar almenys un metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta cinc metres de manera continuada.
6. Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar el 10 km/h
c) S’abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants respectant la distància d’un metre de separació.
d) Hauran d’evitar circular a menys d’un metre de les façanes
e) En els passos de vianants els conductors de bicicletes respectaran la prioritat dels 
vianants i adequaran la velocitat a les persones que l’estiguin creuant
7. Quan els conductors de bicicletes circulin en grup seran considerats com a única unitat mòbil als efectes de prioritat de pas.
8. Les bicicletes per circular de nit o en condicions de visibilitat reduïda, hauran de disposar dels següents dispositius homologats:
a) Llum de posició a davant i darrera.
b) Dispositiu reflector a la part del darrera.
9. Els ciclistes menors de setze anys d’edat hauran de dur casc de protecció.
10. Es prohibeix conduir i utilitzar aparells o auriculars connectats a reproductors de so i/o utilitzant aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre mitja o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació es produeixi sense haver d’emprar les mans ni usar casc ni auriculars o instruments similars.

Documents relacionats